Thích Thanh Thắng | Tịnh Cốc Trà: Chiếc Lư Hương Của Đức Thánh Trần hay Chiếc Lư Hương, Vô Thân, “Mê Tín Dị Đoan”

CHIẾC LƯ HƯƠNG CỦA ĐỨC THÁNH TRẦN Chiếc lư hương bị dời đi khỏi tượng đài Đức Thánh Trần từ ngày 17/2/2019. Cũng ngần ấy thời gian, nhiều sóng gió xảy ra với thành phố HCM, khiến người ta càng dồn sự chú ý vào chiếc lư kia. Nhiều chiếc ghế quan trọng bất ngờ…