Andrew Yip and Sarah-Jane Page: Understanding Young Buddhists | Living Out Ethical Journeys | Chapter 1-D: Our Sample of Buddhist Young Adults

Buddhism for Young Adults Group in Mexico City, Mexico | Photo: FPMT Our Sample of Buddhist Young Adults   All participants were aged between 18 and 25, with the mean age being 21.75.[1] We successfully recruited across the whole 18–25 age spectrum, which may be due to the efforts we undertook to recruit participants, focusing…

Thích Chơn Thiện: Giới Học

Giới học là một trong ba học: Giới, Định, Tuệ. Ba học còn được gọi là ba vô lậu học. Gọi là vô lậu học là vì ba học này đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc, đưa đến giải thoát mà không phải đưa đến các phước báo sanh thiên. Ý Nghĩa của Giới…

Đạo Sinh: Học Pháp và Hành Pháp

Học Pháp và Hành Pháp là 2 lãnh vực khác nhau. Điều này thì ai ai cũng dễ dàng nhận ra. Nhưng học Pháp và hành Pháp là 2 cảnh giới tâm khác nhau thì chỉ những ai thực hành Pháp mới biết được. Học Pháp là sử dụng tư duy và ngôn ngữ văn…

Tuệ Sỹ: Phương Tiện Quyền Xảo*

(trích Chương II, DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT, Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập (KUMĀRAJĪVA). Tuệ Sỹ dịch và chú. Hương Tích xuất bản. In lần thứ nhất, nxb Phương Đông, 2008. Tái bản, nxb Phương Đông, 2011) PHƯƠNG TIỆN QUYỀN XẢO[1] Bấy giờ, trong thành Tỳ-da-ly có vị trưởng giả[2] tên Duy-ma-cật, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật và trồng…