Human Rights Watch (2009): The Resistance of the Monks | Buddhism and Activism in Burma | I – Summary

Myanmar Buddhist monks praying | Photo: ExpressDigest Buddhism and Activism in Burma Map of Burma I. Summary Key Recommendations to the Government of Burma Key Recommendations to Concerned States of the International Community Methodology II. Burma: A Long Tradition of Buddhist Activism Buddhism in Independent Burma During the Parliamentary Period Buddhism and the State After…

COMMON BUDDHIST TEXT: GUIDANCE AND INSIGHT FROM THE BUDDHA: 7e. PART I: THE BUDDHA | CHAPTER 1: THE LIFE OF THE HISTORICAL BUDDHA | Conception, birth and early life

Chief Editor: Venerable Brahmapundit Editor: Peter Harvey Translators: Tamás Agócs, Peter Harvey | Dharmacārī Śraddhāpa | P.D. Premasiri G.A Somaratne | Venerable Thich Tue Sy PART I: THE BUDDHA  CHAPTER 1: THE LIFE OF THE HISTORICAL BUDDHA Conception, birth and early life The quest for awakening L.7 The nobel search In this passage, the Buddha describes the…

Krishnamurti | Thích Trí Chơn dịch Việt: Cuộc Khủng Hoảng Hiện Đại

Jiddu Krishnamurti | Internet Carlo Suarès dịch Pháp: ‘SUR LA CRISE CONTEMPORAINE’ Thế giới hiện nay đang lâm vào cảnh khủng hoảng thật trầm trọng chưa từng có. Qua nhiều thế kỷ, nhân loại đã từng trải qua biết bao cơn khủng hoảng, nào khủng hoảng xã hội, khoảng hoảng quốc gia, khủng hoảng chính…

Lama A. Govinda | Thích Trí Chơn dịch Việt: Thái Độ của Phật Tử Tây Tạng Đối Với Thiên Chúa Giáo

Anagarika Govinda (1898-1985), tên khai sinh là Ernst Lothar Hoffmann, là người sáng lập Hội Arya Maitreya Mandala và thuyết giảng về Phật giáo Tây Tạng, Abhidhamma (Vô Thượng Pháp), Thiền Pháp Phật giáo, cũng như về nhiều lĩnh vực khác của Phật giáo. Ông cũng là một nhà thơ và họa sĩ. Lama Anagarika Govinda…