Dr. Rob Sheehan: Are You Coachable?

Our new cohort of Executive MBAs at Smith Maryland are about to start the Executive Coaching part of our program and I am sending them this recent article* from Harvard Business Review to help them make sure they are in the right frame of mind to start the process. But, all of us need to be open to “coaching” whether we have…

Bhikkhu Bodhi | Thanh Hòa dịch Việt: Những Thách Thức Của Tăng Già Trong Thế Kỷ XXI | The Challenge to the Sangha in the 21st Century

Nhiệm vụ của Tăng là phải nói lên tiếng nói của lương tâm Phật giáo cho thế giới nhận ra. Nghĩa là, Tăng hoặc ít nhất là những vị có danh tiếng trong Tăng, hãy nêu cao những giá trị đạo đức Phật giáo trong việc giải quyết những vấn đề to tát đang đối…