VP Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma: Bi Mẫn và Từ Ái – Giá trị chung giữa Hồi Giáo và Phật Giáo

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Sáng nay, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đến căn phòng trong Dinh thự của Ngài đã được sắp xếp để Ngài tham gia vào cuộc trò chuyện liên kết truyền hình với mọi người trên khắp thế giới. Ngài nhìn lướt qua những khuôn mặt của những…

Sa Môn Thích Tín Nghĩa: Thư Cung Thỉnh/Mời Dự Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức Lãnh Đạo năm 2021

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK | Ảnh: Sen Trắng * GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH – Executive Council |VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC – STANDING OFFICE  4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703 Tel: (714) 548-4148 * THƯ CUNG THỈNH/MỜI Dự Lễ Hiệp…

Đạo Sinh: Tu Hành Thời Đức Phật | Kỳ 1 | Bất thối chuyển Bồ-tát Ma-ha-tát.

Thiện Hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này đối với các luận thư ngoại đạo thế tục, tuy cũng rõ biết nhưng không thích trước tác. Vì sao? Thiện Hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này hiểu biết tất cả các pháp, tính tướng đều không, trong cái Không này tất cả luận thư đều không thể đắc. Hơn nữa, phần…

Human Rights Watch (2009): The Resistance of the Monks | Buddhism and Activism in Burma | II – Burma: A Long Tradition of Buddhist Activism

A reported 10,000 monks filled the main city of Yangon on Sunday in the rain.Credit… | Reuters Burma: A Long Tradition of Buddhist Activism In contrast with the popular image of Buddhist monks as men aloof from worldly affairs who devote themselves almost entirely to tranquil meditation in monasteries, Burma’s monks have come to play…