Đạo Sinh: Tu Hành Thời Đức Phật | Kỳ 1 | Bất thối chuyển Bồ-tát Ma-ha-tát.


Thiện Hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này đối với các luận thư ngoại đạo thế tục, tuy cũng rõ biết nhưng không thích trước tác. Vì sao? Thiện Hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này hiểu biết tất cả các pháp, tính tướng đều không, trong cái Không này tất cả luận thư đều không thể đắc. Hơn nữa, phần lớn lý và sự các luận thư thế tục, ngoại đạo nói đến đều có thêm bớt, không phải là thứ phù hợp với đạo Bồ-tát, đều thuộc loại ngôn ngữ hí luận, uế tạp. Vì thế Bồ-tát biết nhưng không thích.

Thiện Hiện, nếu thành tựu các hành, trạng, tướng như thế, nên biết đó là Bất thối chuyển Bồ-tát Ma-ha-tát.”

善 現 。 是 菩 薩 摩 訶 薩 於 諸 世 俗 外 道 書 論 。 雖 亦 善 知 而 不 樂 著 。 何 以 故 。 善 現 。是 菩 薩 摩 訶 薩 了 一 切 法 性 相 皆 空 。 於 此 空 中 一 切 書 論 皆 不 可 得 。 又 諸 世 俗 外 道 書 論 所 說 理 事 多 有 增 減 。 於 菩 薩 道 非 為 隨 順 。 皆 是 戲 論 雜 穢 語 攝 。 是 故 菩 薩 知 而 不 樂 。 善 現 。 若 成 就 如 是 諸 行 狀 相 。 當 知 是 為 不 退 轉 菩 薩 摩 訶 薩 。
~ 大般若波羅蜜多經卷第三百二十七

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s