H.H. the 14th Dalai Lama/Đạo Sinh chuyển ngữ: Thực hành Pháp là một cuộc chiến nội tại không ngừng nghỉ


“Thực hành Pháp là một cuộc chiến nội tại không ngừng nghỉ; trong đó tiến trình rèn luyện phản xạ có điều kiện tiêu cực trước đó được thay bằng tiến trình tích cực mới.” ~ H.H. the 14th Dalai Lama/Đạo Sinh chuyển ngữ ———— The practice of Dharma is a constant battle within, replacing…

Sa Sainteté le Dalaï-Lama / Đạo Sinh chuyễn ngữ: Sinh tử luân hồi và niết bàn, hai trạng thái của một Tâm


“Nhờ uyển chuyển nên tâm có thể thay đổi. Vì thế chúng ta hãy học cách xem mình có thể chuyển hóa tâm được chừng nào. Chúng ta cần nhận ra và ứng dụng những phương cách nào có thể giúp chúng ta đạt được sự chuyển hóa đó. Sinh tử luân hồi và niết…