Đạo Sinh: Bốn Chúng

Những người phát tâm học hỏi & thực hành những lời dạy của đức Phật trên hành tinh này bao gồm 4 hạng. Thuật ngữ Phật học gọi là “tứ chúng” hay “bốn chúng”—”chúng” là chữ được dịch nghĩa từ chữ Phạn “saṃgha” (僧伽; community): – hai chúng nam-nữ xuất gia, – hai chúng nam-nữ…

Đạo Sinh dịch Việt: Bố Thí Ba La Mật

~ 大般若波羅蜜多經卷第五十一 (初分辨大乘品第十五之一) 善現白佛言。世尊。 云何菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。佛言。善現。 若菩薩摩訶薩。發應一切智智心。 大悲為上首。以無所得而為方便。自施一切內外所有。 亦勸他施內外所有。 持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現。 是為菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。 Thiện Hiện bạch Phật rằng: Thế Tôn, bố thí ba-la-mật-đa của bồ-tát ma-ha-tát là gì? Phật nói: Thiện Hiện, nếu bồ-tát ma-ha-tát phát tâm tương ưng nhất thiết trí trí, lấy đại bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tự bố thí…

Christina Feldman | Đạo Sinh dịch Việt: Bồ-tát Quan Âm , vị hộ pháp và che chở cho chúng sinh

“Bồ-tát Quan Âm đã được thể hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau. Có khi ngài được miêu tả theo thần thái của một phụ nữ, khuôn mặt an nhiên, cánh tay duỗi dài, và đôi mắt mở lớn. Có khi ngài cầm một cành liễu, tượng trưng cho sự uyển chuyển của ngài—tức có…

Dilgo Khyentse | Đạo Sinh dịch Việt: Đừng có để tâm đến chuyện cố làm người khác vui nữa…

“Không thể làm cho tất cả mọi người an lạc được—ngay cả Phật cũng không thể làm thế. Vì vậy, đừng cố làm vừa lòng người khác. Khi Phật còn tại thế, các luận sư ngoại đạo đã chỉ trích ngài, bất mãn với giáo pháp của ngài, bắt lỗi, và khởi các tà kiến.…

Đạo Sinh: Câu Chuyện Thầy Trò | Kỳ 35 | Quy Y Tăng

Tăng Thân Làng Mai, Pháp | Ảnh: Làng Mai “Yaḥ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchati śaikṣāśaikṣānasau saṃghakarakāndharmān gacchati yeṣāṃ lābhenāṣṭau pudgalāḥ saṃghī bhavanti abhedatvāt” [Người quy y tăng-già là người quy y các pháp tạo thành tăng-già dựa vào hai pháp hữu học và vô học. Nhờ đắc được các pháp này, tám hạng ‘người’ trở thành…