Đạo Sinh: Tin Phật

Có lần đức Phật nói với những người theo học trực tiếp với Ngài là hãy TIN vào sự giác ngộ của Ngài, và mười phẩm tính của Ngài được biểu trưng qua các danh hiệu “Như Lai”, “Ứng Cúng”, “Chánh Biến Tri”, v.v. Nhưng khi được người dân Kalama hỏi, họ nên có thái…

Đạo Sinh: Bốn Chúng

Những người phát tâm học hỏi & thực hành những lời dạy của đức Phật trên hành tinh này bao gồm 4 hạng. Thuật ngữ Phật học gọi là “tứ chúng” hay “bốn chúng”—”chúng” là chữ được dịch nghĩa từ chữ Phạn “saṃgha” (僧伽; community): – hai chúng nam-nữ xuất gia, – hai chúng nam-nữ…

Đạo Sinh dịch Việt: Bố Thí Ba La Mật

~ 大般若波羅蜜多經卷第五十一 (初分辨大乘品第十五之一) 善現白佛言。世尊。 云何菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。佛言。善現。 若菩薩摩訶薩。發應一切智智心。 大悲為上首。以無所得而為方便。自施一切內外所有。 亦勸他施內外所有。 持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現。 是為菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。 Thiện Hiện bạch Phật rằng: Thế Tôn, bố thí ba-la-mật-đa của bồ-tát ma-ha-tát là gì? Phật nói: Thiện Hiện, nếu bồ-tát ma-ha-tát phát tâm tương ưng nhất thiết trí trí, lấy đại bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tự bố thí…

Christina Feldman | Đạo Sinh dịch Việt: Bồ-tát Quan Âm , vị hộ pháp và che chở cho chúng sinh

“Bồ-tát Quan Âm đã được thể hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau. Có khi ngài được miêu tả theo thần thái của một phụ nữ, khuôn mặt an nhiên, cánh tay duỗi dài, và đôi mắt mở lớn. Có khi ngài cầm một cành liễu, tượng trưng cho sự uyển chuyển của ngài—tức có…