Đạo Sinh: Tu Hành Thời Đức Phật | Kỳ 1 | Bất thối chuyển Bồ-tát Ma-ha-tát.


Thiện Hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này đối với các luận thư ngoại đạo thế tục, tuy cũng rõ biết nhưng không thích trước tác. Vì sao? Thiện Hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này hiểu biết tất cả các pháp, tính tướng đều không, trong cái Không này tất cả luận thư đều không thể đắc. Hơn nữa, phần…

Tuệ Sỹ: Phát Bồ Đề Tâm


Bồ-đề tâm là gì? [30] Bồ-đề tâm, đó là chí nguyện nóng bỏng của một chúng sinh tự thấy mình đang sống trong cảnh tối tăm, giữa đọa đày khổ nhục, mong tìm một con đường sáng không những để giải thoát bản thân khỏi những đe dọa áp bức mà còn là để giải thoát cho…

Tuệ Sỹ: Bồ Tát Tại Gia Thời Đức Phật


(Trích Du-Già Bồ-Tát Giới, Tuệ Sỹ chú và giải. Hương Tích Phật Việt ấn tống) Trong các A-hàm và Nikāya, danh từ Bồ-tát được dùng để chỉ Bồ-tát tối hậu thân, đời sống cuối cùng từ sơ sinh cho đến trước khi thành đạo. Khái niệm Bồ-tát xuất gia, hay chính xác, Bồ-tát tỳ-kheo, hoàn…