Tuệ Sỹ: Bồ Tát Tại Gia Thời Đức Phật


(Trích Du-Già Bồ-Tát Giới, Tuệ Sỹ chú và giải. Hương Tích Phật Việt ấn tống) Trong các A-hàm và Nikāya, danh từ Bồ-tát được dùng để chỉ Bồ-tát tối hậu thân, đời sống cuối cùng từ sơ sinh cho đến trước khi thành đạo. Khái niệm Bồ-tát xuất gia, hay chính xác, Bồ-tát tỳ-kheo, hoàn…