By Dharma Master T’ai-Hsu: The Practice of Bodhisattva Dharma | Determining The Bodhicitta: The Four Great Vows And The Four Defeats Of The Bodhisattva Dharma

Determining the Bodhicitta is spoken of in the last of the Four Great Vows as follows: “The Supreme Enlightenment we vow to achieve.” Enlightenment is Bodhi; Supreme Enlightenment is the Anuttara-Samyak-Sambodhi or the Buddha Fruit. Determining the Bodhicitta means using the faith of our worldly minds to vow to complete this path. However, if one…

Trần Quang Đức: Sinh Thời Mạt Pháp*

Tiên sinh Tiếu Chi Nguyễn Lục Khanh, người Thanh Hoa, tuổi vừa hăm bảy, giỏi viết chữ. Thư pháp gia đương thời nước Việt ta đếm đầu ngón tay mà riêng tiên sinh đứng trong số đó. Vừa rồi tiên sinh phát nguyện lớn, chép phẩm Phổ môn trong kinh Diệu pháp liên hoa, rồi…