Trần Quang Đức: Sinh Thời Mạt Pháp*

Tiên sinh Tiếu Chi Nguyễn Lục Khanh, người Thanh Hoa, tuổi vừa hăm bảy, giỏi viết chữ. Thư pháp gia đương thời nước Việt ta đếm đầu ngón tay mà riêng tiên sinh đứng trong số đó. Vừa rồi tiên sinh phát nguyện lớn, chép phẩm Phổ môn trong kinh Diệu pháp liên hoa, rồi…

Plum Village: Flowers in the Dark – Healing Trauma with Compassionate Mindfulness

Plum Village is please to announce the publication of “Flowers in the Dark” a book by Sr Dang Nghiem*, on healing trauma through compassionate mindfulness and body-based practices. Sr Dang Nghiem offers practical approaches to healing one of life’s most difficult and painful experiences. _____________________________ * Sr Dang Nghiem is a trauma survivor, a certified…