Phước Châu: Tứ Diệu Đế và 12 hành chuyển


Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản, tối quan trọng trong hệ thống giáo lý, là tinh hoa, tâm yếu trong Phật Pháp. Trong chương trình tu học ngành Thiếu đã bắt đầu gieo hạt Tứ Đề từ bậc Trung Thiện. Ngay khi mở trại huấn luyên huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển, trại trường đã truyền trao bài Pháp đầu…

Thích Nguyên Chứng: Hòa Hiệp Tăng


Samagro hi saṃgho saṃmodamāno avivadamāno ekāgradharmoddeśaḥ ekakṣīrodakībhūtaḥ śāstu darśayamānaḥ sukhaṃ sparśaṃ viharantu. (Prātimokṣasūtra) 大德應與僧和合歡喜不諍 同一師學如水乳合 於佛法中有增益安樂住 (四分比丘戒本) Từ cạnh tranh sinh tồn giữa các loài sinh vật, cho đến mâu thuẫn xã hội, hận thù tranh chấp, là những nét đặc trưng trong lịch sử tiến hóa, không chỉ riêng loài người. Cho đến các…

Thích Tâm Nhãn: Kinh “Phật Dạy Vua Ưu-Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước


Dẫn nhập: “Cách ngôn Trung Hoa có câu: ‘Tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc thuyết tha phi’, khi ngồi một mình vắng vẻ, hãy thường xuyên suy nghĩ về lỗi lầm của chính mình. Trong lúc đàm luận nhàn rỗi, chớ nên kể lể chuyện xấu của người. Đây là châm ngôn…