Tâm Thường Định: Bản Bi-Hùng

Kính Tiễn Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Ngài bậc xuất trần thượng sĩ Vị Cao Tăng Thạc Đức của Phật Giáo Việt Nam, Bao từ bi trước ma chướng hung tàn Đem trí tuệ diệt sân, si, tham, chấp Ngài đơn độc dù thời gian phủ lấp Đem tình thương chuyển…