Thích Như Điển: Tương Lai | Viết cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu nhân kỷ niệm lần thứ 20

Hòa thượng Thích Như Điển sinh ngày 28 tháng 6 năm 1949, xã Xuyên Mỹ, quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Hòa Thượng là một người học rộng, biết nhiều ngôn ngữ, cho đến nay đã sáng tác khoảng 33 tác phẩm và dịch phẩm từ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hán và…