Nyanatiloka Maha Thera | Thích Trí Chơn (1933-2011) dịch Việt: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với nhân loại

Phật Trắng Đồi Trại Thủy | Ảnh: Tiểu Bảo Trích tập “Influence of Buddhism On A People” Nguyên tác: T.T: Nyanatiloka Maha Thera. Chuyển ngữ: H.T. Thích Trí Chơn   Phật giáo đã nêu cao tinh thần tự tín bằng cách dạy rằng số phận con người nằm trong tay của nó, và chính con…