Vĩnh Hảo: Tô Thùy Yên

  Do tính cách đọc thơ hoàn toàn chủ quan, xin bạn đừng xem đây như một thiên khảo cứu hay một bộ sưu tập về thi ca Việt-nam. Tôi đọc bằng cảm xúc, không đọc bằng kiến thức. Nếu những lời bàn nào đó của tôi đối với một bài thơ mà không đúng…

DVTGP: Điều Phục và Giáo Hóa Những Người Chống Đối hoặc Đe Dọa | L.40 Chỉ Cho Một Người Giận Dữ Về Lỗi của Vị Ấy

Điều phục và giáo hóa những người chống đối hoặc đe dọa L.40. Chỉ cho một người giận dữ về lỗi của vị ấy Ở đây, đức Phật đã điều phục một người nóng giận, khiến cho ông ấy xuất gia thọ giới, và sau đó chứng đạt giác ngộ. Bà-la-môn Akkosaka (Mạ Lỵ) thuộc…