By Dharma Master T’ai-Hsu: The Practice of Bodhisattva Dharma | To Destroy Illusion, Establish The Right Faith With Respect For The Right Tao And Dispel Heterodox Views

This is the actual proof of the efficaciousness of right faith. For if one has solid confidence in the Buddhadharma based on wisdom derived from practice, then all doctrinal disputations or the pitting of one religious or philosophical view against another leaves one’s faith unmoved. Moreover, the use of mature wisdom can destroy all absurd statements, evil modes of thought, and erroneous views with which one might come in contact. The Sutras and the Sastras taught by the Buddha and Bodhisattvas contain a complete, universally valid and reasonable teaching for all sentient beings. Also, many different masters made every effort to enhance and glorify these profound doctrines by way of commentary.

Therefore, taking the refuge of right faith in the Bodhisattva Tao means not only to recognize the truth for oneself but also to protect the Buddhadharma against insult and abuse and to profit others by the Teaching. Using skillful eloquence of speech and writing, one should manifest the truth of Buddhadharma to increase the faith of both oneself and others. The Bodhisattva who takes the refuge of right faith, with his qualifications of self-knowledge, is able, eventually, to arrive at the stage of non–retrogression. Those who have taken merely the Three Refuges in order to link up with the tradition of Bodhisattva practice are not yet prepared for this stage.

Sen Trắng lược dịch ý chính: Để dứt trừ vọng tưởng, thiết lập đức tin đúng đắn nơi chánh pháp và xóa tan những quan điểm không chính thống

Khi một người có niềm tin vững chắc vào Phật pháp dựa trên trí tuệ đúc kết từ thực hành, thì tất cả những tranh cãi về giáo lý, hoặc một quan điểm tôn giáo hay triết học dù chống trái, vẫn không khiến cho đức tin của ta bị lay chuyển. Hơn nữa, việc sử dụng trí tuệ thuần thục có thể phá hủy tất cả những tuyên bố vô lý, những lối suy nghĩ xấu xa và những quan điểm sai lầm mà ta có thể tiếp xúc. Khế kinh do Đức Phật và Bồ tát giảng dạy chứa đựng một lời dạy hoàn chỉnh, có giá trị phổ quát và hợp lý cho tất cả chúng sinh. Ngoài ra, nhiều đạo sư khác trải qua nhiều thế hệ đã cố gắng hết sức để chú giải và thăng hoa thêm những giáo nghĩa uyên áo này.

Vì vậy, quy y chánh tín trong Đạo Bồ tát không chỉ có nghĩa là tự mình nhận ra chân lý mà còn để bảo vệ Phật pháp chống lại sự xúc phạm, lạm dụng và trục lợi người khác bằng Giáo lý. Sử dụng tài hùng biện khéo léo của lời nói và viết lách, ta nên thể hiện chân lý của Phật pháp để tăng thêm niềm tin cho bản thân và người khác.

[ Next: The Five Precepts And The Ten Virtues ]

_______________________________________

Source: Young Men’s Buddhist Association of America

Leave a Reply