Rev. Satyananda Sraman* | Quang Ngộ dịch Việt: Thái Độ của Phật Giáo Đối Với Văn Hóa và Tôn Giáo Khác | Buddhist Attitude Towards Culture and Other Religions

* Buddhasartwittaya School Watsutthawas, Thailand QUANG NGỘ | Tu  Thư Sen Trắng soạn dịch: Bài này được soạn, có lược giản đi một số ít câu, nghĩ là không quan trọng, vì mục đích để bài được ngắn gọn lại mà vẫn giữ được ý chính là cần thiết. Dễ cho Huynh trưởng tham khảo.…