Andrew Yip and Sarah-Jane Page: Understanding Young Buddhists | Living Out Ethical Journeys | Chapter 2: Journeying to Buddhism

Đối với những người trẻ không lớn lên trong các gia đình có truyền thống Phật giáo, việc tiếp nhận Phật giáo như một hành trình đức tin tôn giáo không nhất thiết là điểm cuối cùng. Nói một cách khác mối quan hệ của họ với Phật giáo không ngừng phát triển và tái…