Đào Tạo Huấn Luyện Viên | Phú Lâu Na | Đề tài 11: Mục Đích Yêu Cầu 4 Bộ Môn Tu Học Trong GĐPT

Ảnh minh họa: GĐPT Phổ Đà, Santa Ana, California Dẫn nhập GĐPT là một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu Đồng niên Phật giáo tại Việt Nam. Kinh qua nhiều thăng trầm của đất nước Giáo Hội các Tông chi hệ phái giáo mới tồn tại hợp pháp trong lòng Giáo Hội Phật giáo Việt…