Thuyền Vị: Xây dựng “Phật giáo Hoa Kỳ” | Building “American Buddhism”

Đây chỉ là một bài phiên tả, tổng hợp tư liệu từ dự án “The Pluralism Project” của Harvard University, Cambridge MA, về Phật Giáo, là tiến trình du nhập và phát triển hình thái “Phật Giáo Đại Chúng” (Popularizing Buddhism) ở Hoa Kỳ, theo cách mà những nhà Sư, các nhà nghiên cứu sử…