Venerable Thubten Chodron | Nguyên Từ dịch Việt: Lời Khuyên Dành Cho Các Nhà Lãnh Đạo Thanh Niên Phật Giáo | Key strategies for Buddhist youth leaders

Tại một buổi pháp thoại dành cho giới trẻ tổ chức bởi “Camp Lions and Dharma in Action,” với sự hỗ trợ của Pureland Marketing và FOSAS, Singapore, khi được đề nghị có những lời khuyên cụ thể nhằm mang lại lợi ích cho bản thân cũng như cho những người khác mà những nhà…