Daisaky Ikeda | Hồng Liên lược dịch: Discussions on Youth: What Is Human Revolution? Thảo luận cùng người Trẻ: Cuộc cách mạng của con người?

(Phỏng theo Discussions on Youth, xuất bản bằng tiếng Nhật vào tháng 3 năm 1999 2) Kể từ buổi bình minh của thời hiện đại, người ta tin rằng chìa khóa của hạnh phúc con người nằm ở việc biến đổi thế giới bên ngoài, môi trường tự nhiên hoặc các hệ thống xã hội.…