COMMON BUDDHIST TEXT: GUIDANCE AND INSIGHT FROM THE BUDDHA: 4. Introduction to the selections from Theravāda Buddhism

Introduction to the selections from Theravāda Buddhism 1 The passages marked ‘Th.’ in this book represent the textual tradition of the Theravāda school of Buddhism. The canonical literature of the Theravāda school is preserved in the Pāli language, which in its present form cannot be entirely identified with any known ancient spoken language of India,…

Du Tử Lê (1942 – 2019): ta đã chung cùng một chữ không | nghiệp đôi ta: thinh-lặng-bướu-ân-tình,

ta đã chung cùng một chữ không đừng tìm nhau nữa: trong kinh kệ con chữ khôn cùng: những hóa thân. đừng chờ nhau nữa: trong hơi thở ta đã chung! – cùng một chữ không. nghiệp đôi ta: thinh-lặng-bướu-ân-tình, em thinh lặng, và hàng cây cũng thế. chở thời gian đàm tiếu ở trên…

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trách Nhiệm và Nỗ Lực Cá Nhân | M.56 Năng lực của ước muốn

Này thiện nam tử! Dục* là gốc rễ của mọi công đức. Dục là nhân duyên thành tựu bồ-đề, và quả giải thoát. Upāsaka-śīla Sūtra, Taishō vol.24, text 1488, ch.20, p.1062b27-29, dịch Anh T.T.S. and D.S. Individual responsibility and personal effort M.46   The power of aspiration Son of good family, aspiration is the root of…

Tuệ Sỹ: Duy Tuệ Thị Nghiệp

Lý tưởng giáo dục và những phương pháp thực hiện lý tưởng này, hiển nhiên Phật giáo đã có một lịch sử rất dài. Phạm vi hoạt động của nó không chỉ giới hạn chung quanh những tàng kinh các, hay những pháp đường của các Tăng viện; mà còn ở cả nơi triều đình,…