DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trách Nhiệm và Nỗ Lực Cá Nhân | M.56 Năng lực của ước muốn


Này thiện nam tử! Dục* là gốc rễ của mọi công đức.
Dục là nhân duyên thành tựu bồ-đề, và quả giải thoát.

Upāsaka-śīla Sūtra, Taishō vol.24, text 1488, ch.20,
p.1062b27-29, dịch Anh T.T.S. and D.S.

Individual responsibility and personal effort

M.46   The power of aspiration

Son of good family, aspiration is the root of all good qualities.
Aspiration is the condition for the attainment of perfect awakening and the fruit of liberation.

Upāsaka-śīla Sūtra, Taishō vol.24, text 1488, ch.20,
p.1062b27–29, trans. T.T.S. and D.S.

_____________________________________
* [ND] Chanda, chỉ cho ước muốn nói chung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s