Tuệ Sỹ: Phát triển tâm từ


VĂN-THÙ hỏi Duy-ma-cật: [1] «Bồ tát nên quán sát chúng sanh như thế nào?» Duy-ma-cật đáp: «Như nhà ảo thuật quán sát con người ảo hóa do mình tạo ra; Bồ tát nên quán sát chúng sanh cũng như vậy. Cũng như bậc trí giả nhìn trăng nơi đáy nước; nhìn bóng mình trong gương; nhìn…

Tuệ Sỹ: Hiện Thân Bệnh


(Trích Tuệ Sỹ, HUYỀN THOẠI DUY MA CẬT, Hương Tích Phật Việt xuất bản) Hiện thực và quy ước Hãy lên đường, này các tỳ-kheo, vì ích lợi cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì thương tưởng thế gian, vì lợi ích và an lạc của chư thiên và nhân loại.”[1] Đó…

Tuệ Sỹ: Phương Tiện Quyền Xảo*


(trích Chương II, DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT, Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập (KUMĀRAJĪVA). Tuệ Sỹ dịch và chú. Hương Tích xuất bản. In lần thứ nhất, nxb Phương Đông, 2008. Tái bản, nxb Phương Đông, 2011) PHƯƠNG TIỆN QUYỀN XẢO[1] Bấy giờ, trong thành Tỳ-da-ly có vị trưởng giả[2] tên Duy-ma-cật, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật và trồng…

Tuệ Sỹ: Ba Thừa Bồ Đề Tâm


Trích Du Già Bồ Tát Giới, Chương III, Mục I. Ở đây, có một người lạc lối trong rừng hoang đầy nguy hiểm; chợt cảm thấy an ổn. Do bởi đâu? Điều chắc chắn là khi nhận biết ra ta đang ở đâu, chung quanh này, gần đây và xa hơn, có những gì. Vậy…

Thích Nguyên Chứng: Hòa Hiệp Tăng


Samagro hi saṃgho saṃmodamāno avivadamāno ekāgradharmoddeśaḥ ekakṣīrodakībhūtaḥ śāstu darśayamānaḥ sukhaṃ sparśaṃ viharantu. (Prātimokṣasūtra) 大德應與僧和合歡喜不諍 同一師學如水乳合 於佛法中有增益安樂住 (四分比丘戒本) Từ cạnh tranh sinh tồn giữa các loài sinh vật, cho đến mâu thuẫn xã hội, hận thù tranh chấp, là những nét đặc trưng trong lịch sử tiến hóa, không chỉ riêng loài người. Cho đến các…

Tuệ Sỹ: Tâm thư Gửi Các Tăng Sinh Thừa Thiên Huế – LETTER TO THỪA THIÊN – HUẾ’S BUDDHIST STUDENTS


PL. 2547 Quảng Hương (Già Lam) Temple 28. 10. 2003 My Dearest Students, In recent times, the volatility that stunned the world has caused just a few ripples in the peacefulness that has spanned the past two decades of Vietnamese Buddhism. This environment is covered by puddles of stagnant muddy water and isolated from the…

Tuệ Sỹ: Bồ Tát Tại Gia Thời Đức Phật


(Trích Du-Già Bồ-Tát Giới, Tuệ Sỹ chú và giải. Hương Tích Phật Việt ấn tống) Trong các A-hàm và Nikāya, danh từ Bồ-tát được dùng để chỉ Bồ-tát tối hậu thân, đời sống cuối cùng từ sơ sinh cho đến trước khi thành đạo. Khái niệm Bồ-tát xuất gia, hay chính xác, Bồ-tát tỳ-kheo, hoàn…