COMMON BUDDHIST TEXT: GUIDANCE AND INSIGHT FROM THE BUDDHA: 3. Introduction to the Sangha, or community of disciples

Introduction to the Sangha, or community of disciples  1 The Buddha’s disciples consisted of monks (Pāli bhikkhu, Skt bhikṣu), nuns (Pāli bhikkhunī, Skt bhikṣuṇī), laymen and laywomen. These groups are known as the four ‘assemblies’ (Pāli parisā, Skt pariṣat). The term Saṅgha (Skt Saṃgha) or ‘Community’ refers in its highest sense to the ‘Noble’ Sangha…

Như Hùng: Phật Việt

Từ ngàn năm trước cho đến tận ngàn sau, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật vẫn vang dội mãi trong tâm thức đi về của Đạo Phật Việt, như một năng lực cứu độ nhiệm mầu cho chúng sanh đang đắm chìm trong thế giới thống khổ của hôm nay và ngày mai,…

Vĩnh Hảo: Chùa Nhỏ Ven Rừng

VĨNH HẢO: Đây là câu chuyện của 10 năm trước… Chùa nhỏ ven rừng” khởi sự vận động xây cất vào năm 2011, đến cuối năm 2014 mới hoàn tất; và năm 2015 đã là Tổ Đình Bửu Lâm tại Bà-Rịa Vũng Tàu. Viện chủ là Ni trưởng đạo hiệu Thích Nữ Như Ý, đang…