Chögyam Trungpa Rinpoche | Đạo Sinh chuyển ngữ: Con Người Thấu Tình Đạt Lý

“Các bạn chọn con đường bồ-tát, con đường của những người hết mình giúp đỡ người khác, với thái độ phụng sự người khác trước tiên. Các bạn bắt đầu từ bỏ cuộc chiến riêng tư để tồn tại và sống còn. Hơn thế nữa, các bạn có thể tiến xa hơn và phát triển…