1 thought on “Sen Trắng (tổng hợp): Trang Tưởng Niệm Cố Niên Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu (1930-2009)

Leave a Reply

%d bloggers like this: