Tâm Quang: Nhớ Người Anh Cả

Kính dâng chơn linh anh
Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

Tin anh mất bàng hoàng thảm thiết
Dầu biết rằng sanh diệt lẽ thường
Làm sao nén được đau thương
Nét cười còn đó, dặm đường còn xa

Từ xứ Huế la đà cành trúc
Xuôi Bắc Nam vinh nhục đã từng
Lao tù mấy độ gian truân
Trùng dương xa cách mịt mùng nước non

Chỉ bền vững lòng son không đổi
Ðể Tình Lam còn nối năm châu
Ươm mầm Sen Trắng thanh cao
Truyền bao thế hệ vẹn màu áo lam

Cùng huynh đệ đồng cam cộng khổ
Dầu trãi bao sóng gió ba đào
Tay nâng Pháp Bảo truyền trao
Phát tâm lập nguyện đi vào đời nhơ

Làm Sứ Giả tôn thờ Lý Tưởng
Nêu gương lành soi hướng Trí Bi
Tâm thành đất Phật khắc ghi
Dắt dìu tuổi trẻ hành trì nguyện sâu

Ðàn em đó năm châu mong đợi
Nón tứ ân còn gội nắng mưa
Mà người đã vắng chùa xưa
Thỏng tay vào cõi sao thưa trăng mờ

Thân tứ đại đến giờ trả lại
Chỉ còn đây Vô Ngại Bi Tâm
Anh đi về cõi thậm thâm
Nén hương tiễn biệt âm thầm tiếc thương

Bi Trí Dũng con đường vạch sẵn
Ðàn em thơ cố gắng thực hành
Chính là nhớ bậc đàn anh
Cùng là đền đáp ân lành Phật xưa

Tâm Quang
Brisbane, Úc Châu, Mạnh Thu 2009

One thought on “Tâm Quang: Nhớ Người Anh Cả

  1. Pingback: Trang Tưởng Niệm Cố Niên Trưởng Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu (1930-2009) |

Leave a Reply