Tâm Quang: Nhớ Người Anh Cả

Kính dâng chơn linh anh Tâm Huệ Cao Chánh Hựu Tin anh mất bàng hoàng thảm thiết Dầu biết rằng sanh diệt lẽ thường Làm sao nén được đau thương Nét cười còn đó, dặm đường còn xa Từ xứ Huế la đà cành trúc Xuôi Bắc Nam vinh nhục đã từng Lao tù mấy…