Quảng Pháp: Tờ Thư Báo Nợ!

… ngửa cổ nuốt từng giọt rượu đắng buồn vu vơ vỡ nợ làm người… Mấy hôm nay bỗng nhớ đến Anh da diết! Nỗi nhớ không bình thường như người ở dương gian chợt nhớ về một người thân nào đó đã khuất mà, bởi, giữa những giao tình đã từng có nơi cõi…