1 thought on “Quảng Pháp: Tâm Huệ Cao Chánh Hựu, hạnh nhìn lỗi mình – không xét lỗi người

Leave a Reply

%d bloggers like this: