Quảng Pháp: Nhớ Anh, Nửa Lòng Xơ Xác…

Ban Điều Hợp Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại, được tiến cử thành Ban Hướng Dẫn Lâm Thời Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 1997, do Hội Nghị Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại tổ chức tại Chùa Vạn Hạnh, San Diego, Tiểu Bang California,…

Quảng Pháp: Nhìn Phật

“… Nhìn Phật cũng được, lạy Phật hoặc không lạy cũng được, ngồi bên gốc cây hoặc ở một nơi nào đó, lắng lòng ngồi im lặng, liền tự thấy lòng mình an. Ðó cũng là một lợi ích rất lớn…” – THÍCH THIỆN SIÊU, trích GẶP GỠ TUỔI TRẺ