Vân Thủy: Nâu sồng từ trở màu thiền

Trong truyền thống Theravada, các vị xuất gia đều khoác y màu hỏa hoàng. Màu hỏa hoàng là màu vàng của lửa. Ở Gia Nã Đại, đất nước của những cây phong, đến mùa thu rừng phong lá chín rực rỡ màu hỏa hoàng. Theravada là một bộ phái gọi là Thượng Tọa Bộ. Thực…