Tarthang Tulku Rinpoche/Thích Nữ Trí Hải việt dịch: Làm Việc, Một Nguồn Vui – Skilful Means – Phần hai: Biến Dịch: Sự Thay Ðổi (kỳ 1)

Những giòng sông chảy ra biển, núi lở, những nền văn minh thịnh và suy tàn; những chu kỳ biến dịch thì bất tận; những biến đổi địa chất và tiến hóa – những biến dịch chậm chạp nhất – đã tạo nên hình dạng vũ trụ như chúng ta thấy ngày nay. Nhiều xã…

BY THANISSARO BHIKKHU: 7 Things the Buddha Never Said

1. “Life is suffering.” This is one of the Big Lies of Buddhism—a claim assumed to be true simply because it is repeated so often—both in popular books and academic books. The phrase “Life is suffering” is supposed to be a summary of the Buddha’s first noble truth, but the first noble truth simply lists…