Nguyên Tín Nguyễn Châu: Tâm Thư Đại Hội Huynh Trưởng GÐPT Việt Nam Trên Thế Giới Kỳ IV (2016 – 2020)

Huynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu (Ảnh: Trần Lâm) Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Cung kính đảnh lễ bái bạch: Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ, Chư tôn đức Hội Đồng Tăng…