Quảng Hải Phan Trung Kiên: Mừng Chu Niên năm thứ 38, GÐPT Kim Quang, Sacramento, CA.

Ðược biết hôm nay là kỷ niệm 38 năm, ngày thành lập GÐPT Kim Quang, Sacramento, CA – USA. Toàn thể Lam Viên Hoa Kỳ kính đảnh lễ vấn an Chư Tôn Ðức Cố Vấn Giáo Hạnh, kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phụ Huynh, quý vị Mạnh thường quân cùng quý thân hữu áo lam, cũng như thân…