Chögyam Trungpa Rinpoche/Đạo Sinh dịch: Hồi Hướng Công Đức

Nếu cho đi chỉ để có được công đức thì hành động này có khuynh hướng hình thành cái “tôi” của chúng ta hơn là thật sự buông xả một cái gì đó. Vì thế, nếu có thể cho đi bản ngã, cho đi cái “tôi”, cho đi một phần phiền não cũng như những gì đang sở hữu thì chúng ta mới thật sự đang thực hành Pháp, vốn vượt lên trên phiền não; và công đức tự động trở thành một phó phẩm mà người học không cần phải lúc nào cũng cố đạt cho bằng được. ~ Chögyam Trungpa Rinpoche
—————-
If one is giving merely in order to gain merit, then that tends to build up one’s ego rather than really giving anything away. So if one is able to give out one’s self, ego, a part of that possessiveness and passion then one is really practicing the Dharma, which is passionlessness, and the merit automatically becomes a by-product, and one is not all the time trying to achieve merit. ~ Chögyam Trungpa Rinpoche

From the book “Meditation in Action”

Leave a Reply