budsas.net: Sudatta Anāthapiṇḍika (Tu-đạt Cấp Cô Độc) – Nam cư sĩ bố thí tối thắng

Đại gia ở Sāvatthi (Xá-vệ), nổi tiếng do lòng cúng dường rất rộng rãi. Ông gặp Đức Phật lần đầu tiên ở Rājagaha (Vương Xá), một năm sau ngày Thành Đạo (Vin.ii.154ff; SA.i.240ff, vv.). Ông đến Rājagaha vì công việc làm ăn. Anh vợ ông cũng là một đại gia ở Rājagaha. Lúc đến nhà…