Dilgo Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh dịch: Hành Tâm Từ Bi

Nếu thấy ai đó làm điều tiêu cực, quý vị hãy nghĩ đến nỗi khổ mà họ đang tích lũy cho bản thân; và hãy nguyện cho họ, thay vì phải tái sinh vào những cõi thấp hơn thì các nghiệp quả tiêu cực như thế sẽ rơi vào chính bản thân quý vị, đồng thời hãy trao tặng cho họ các nghiệp quả tích cực của quý vị.

Tu tập như thế cũng giúp đoạn tận sự tin tưởng của quý vị vào sự tồn tại của một cái Ta có thật. Bởi vì, rốt cùng thì kẻ thù đích thực của quý vị không phải là những người tàn ác đầy quyền uy nào đó, những kẻ xâm lăng tàn độc hay những kẻ tranh đoạt vô cảm, thường xuyên làm nhiễu loạn quý vị, cướp đi mọi thứ quý vị sở hữu, hoặc đe dọa kiện tụng quý vị; mà kẻ thù đích thực chính là sự tin tưởng vào cái Ta của quý vị.

~ Dilgo Khyentse Rinpoche

————–

If you see someone doing something negative, think of all the suffering he is accumulating for himself and pray that, rather than his being reborn in the lower realms, the results of his negative actions may come upon you instead; and dedicate to him the results of your own positive actions.
To practice in such a way also helps to eradicate your belief in a truly existing self. For, finally, your true enemies are not some ruthless people in power, some fierce raiders or merciless competitors, who constantly harass you, take everything you have, or threaten you with legal proceedings.
Your real enemy is your belief in a self.

From The Heart of Compassion, p.110, Shechen Publications

Leave a Reply