Dilgo Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh chuyển ngữ: Phật Quả


“Khi đã tuân thủ và thực hành theo giáo pháp, thì điều quan trọng đối với các vị là không được khởi tưởng mong cầu sự kính trọng của người khác hoặc mong chờ nỗ lực tu học lớn lao của mình được đền đáp. Thay vì thế, các vị hãy nghĩ, ‘Nguyện cho tôi…