Dilgo Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh chuyển ngữ: Tu Giải Thoát

“Giải thoát có nghĩa là thoát ra ngoài sự trói buộc của các cảm xúc và hành động tiêu cực. Phương thức thoát ra là thực hành Pháp—tức tu tập giới, định, và bát-nhã. Bát-nhã là loại trí tuệ giúp quý vị thực chứng sự không có thực của cái ‘Tôi’ cũng như các hiện tượng khác. Giới là nền tảng của định; định là nền tảng của tuệ. Nếu thực hành đúng Pháp, cho dù chỉ được một giờ mỗi ngày, quý vị có thể thanh tịnh hóa các nghiệp quả tiêu cực trong vô lượng vô biên đời đời kiếp kiếp trong quá khứ.” ~ Dilgo Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh chuyển ngữ
___________________
Liberation means freeing yourself from the ties of your emotions and negative actions. The way to free yourself from them is to practice the Dharma—to train in discipline; in concentration; and in prajza, the wisdom that allows you to realize the nonexistence of the individual self and phenomena. Discipline is the basis of concentration; concentration is the basis of wisdom. If you practice the Dharma properly, even for as little as an hour a day, the results of countless lifetimes and kalpas of negative actions can be puritied.

Leave a Reply