Khandro-la/Đạo Sinh chuyển ngữ: Những gì chúng ta thật sự thiếu là một trái tim tốt lành…

“Tôi khuyên tất cả các hành giả có hứng thú với PG đừng nên trở thành Phật tử ngay. Trở thành Phật tử (hay không) là một ý muốn có tính chất đam mê. Nhìn chung, người phương Tây muốn trở thành Phật tử, và rồi họ quyết định làm thế.

Thế nhưng, theo ý tôi, thật sai lầm khi muốn trở thành Phật tử ngay lập tức, và rồi quyết định quy y, tiếp nhận các loại trao truyền khác nhau, đi hành hương, tham quan chùa chiền sư sãi, cúng dường các mạn-đà-la, trầm hương, v.v. Nếu tin rằng những điều trên là Phật giáo thì sau này các vị sẽ gặp vấn đề đấy; và các vị sẽ bị shock.

Những việc làm trên chẳng có tác dụng gì cả. Lý do là chúng chẳng tương ưng với cốt tủy của tu tập, mà chỉ là các phương tiện để tích tập công đức.

Những gì chúng ta thật sự thiếu là phát triển một trái tim tốt lành, tức Bồ-đề tâm, thành tựu chánh kiến, liễu giải tánh Không và trí tuệ.” ~ Khandro-la/Đạo Sinh chuyển ngữ

___________________

“I ADVISE ALL PRACTITIONERS WHO ARE INTERESTED IN BUDDHISM NOT TO BECOME BUDDHISTS IMMEDIATELY. BECOMING BUDDHIST (OR NOT) IS A PASSIONATE DESIRE. IN GENERAL, WESTERNERS WANT TO BECOME BUDDHISTS AND THEN DECIDE THEY ARE. IN MY OPINION, HOWEVER, IT IS WRONG TO IMMEDIATELY WANT TO BECOME A BUDDHIST AND ALREADY START RECEIVING INITIATIONS, DIFFERENT TYPES OF TRANSMISSIONS, GOING AROUND CIRCUITS, VISITING TEMPLES AND LAMAS, OFFERING MANDALAS AND INCENSE STICKS, ETC. IF YOU BELIEVE THAT THIS IS BUDDHISM, YOU WILL HAVE PROBLEMS LATER AND YOU WILL BE VERY SHOCKED. IT WILL NOT WORK. THE REASON IS THAT THESE THINGS DO NOT CORRESPOND TO THE ESSENCE OF DHARMA PRACTICES THEY ARE MERELY MEANS USED TO ACCUMULATE MERIT. VVHAT WE REALLY WANT IS TO DEVELOP A GOOD HEART-BODHICITTA-TO HAVE PERFECT VISION AND TO UNDERSTAND EMPTINESS, WISDOM.”

Leave a Reply