Dilgo Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh dịch: Duy Trì Sự Tỉnh Táo


Về thực hành Pháp, quý vị cố gắng đạt đến mức độ có thể duy trì sự tỉnh táo thường xuyên, không đổi, vào lúc đang thực hiện cũng như sau khi kết thúc một thời khóa công phu. Đây là điểm mấu chốt của các huấn thị về tâm linh. Nếu không duy trì được sự tỉnh táo này, dù quý vị có trì tụng bao nhiêu chân ngôn và chú nguyện đi nữa, có thực hành hàng ngàn lần lễ bái và kinh hành đi nữa, thì vẫn không thoát ra được các cảm xúc khổ đau khi quý vị vẫn còn tán tâm loạn tưởng. Đừng bao giờ quên điểm cực kỳ trọng yếu này. ~ Dilgo Khyentse Rinpoche

___________________

The practice of Dharma should bring you to the point where you can maintain the same constant awareness whether in or out of practice sessions. This is the quintessential point of all spiritual instruction; without it, however many mantras and prayers you recite, however many thousands of prostrations and circumambulations you do, as long as your mind remains distracted, none of it will help to get rid of your afflictive emotions. Never forget this most crucial point.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s