Dilgo Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh dịch: Sáng Suốt

“Nếu quý vị tin tưởng hoàn toàn vào Thầy mình thì mọi phẩm tính tâm linh của người sẽ phát triển dần trong bản thân quý vị; giống hệt như những cây cỏ bình thường trong rừng chiên đàn của dãy núi Malaya, sau nhiều năm xông ướp các giọt hương thơm từ lá cây chiên đàn, rốt cùng cũng có được mùi hương thơm ngát.

Tuy nhiên, nếu thay vì tìm kiếm một người hướng dẫn tâm linh thực thụ, quý vị lại dựa vào những bạn bè mông muội, những người chỉ biết bày cho quý vị cách tích lũy ngày càng nhiều các hành động tiêu cực, thì quý vị sẽ rất khó giữ cho thân tâm thanh tịnh, giống như một ngọn cỏ kusha bị rơi vào cống nước thải. Đây là lý do tại sao có câu nói rằng:

Trước tiên hãy sáng suốt tìm ra một người Thầy;
Rồi hãy sáng suốt đi theo người;
Và cuối cùng hãy sáng suốt làm theo lời người dạy.

Những ai sáng suốt trong ba việc này sẽ tiến bước trên con đường giải thoát mà vĩnh viễn không phạm phải sai lầm.”

~ Dilgo Khyentse Rinpoche
————
If you have complete confidence in your teacher, all of his spiritual qualities will steadily develop in you, in the same way that even the ordinary trees in the sandalwood forest of the Malaya Mountains, after years of being impregnated with the fragrant drops that fall from the sandal leaves, eventually carry the beautiful scent of sandalwood. If, however, instead of finding a true spiritual guide, you rely on confused friends who only show you how to accumulate more negative actions, you will be as difficult to cleanse as a piece of kusha grass that has fallen into a sewer. That is why it is said:

First, be judicious in finding a teacher;
Then, be judicious in attending him;
Finally, be judicious in practicing his teachings.

Whoever is judicious in these three ways will make unerring progress on the path of liberation.”

Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche (The Heart Treasure of the Enlightened Ones – Collected Works, Vol II pg 252 – Shambhala)

*Tựa do Sen Trắng đặt

Leave a Reply