Dilgo Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh dịch: Tu Nhẫn và Từ Bi

“Nếu muốn làm một đệ tử chân chính của đức Phật thì quý vị đừng bao giờ trả thù khi bị hại. Hãy luôn ghi nhớ 4 nguyên tắc tu tập tích cực:
– Nếu bị ngược đãi, đừng ngược đãi lại.
– Nếu bị thù oán, đừng thù oán lại.
– Nếu bị chỉ trích, đừng chỉ trích lại.
– Nếu bị đánh đập, đừng đánh đập lại.
Nếu có người phê phán bằng cách chỉ trích những gì nhạy cảm nhất của quý vị, hoặc làm nhục quý vị bằng những lời lẽ xúc phạm nhất, thì quý vị đừng có đáp trả cho dù khó chịu đựng đến đâu đi nữa. Hãy tu nhẫn, và đừng bao giờ sân hận. Hãy tích cực nhận lấy điều đó, và xem đó là cơ hội để vứt bỏ sự tự kiêu. Hãy thực hành bố thí và tâm từ bi bằng cách trao tặng chiến thắng cho người khác và vui vẻ nhận lấy phần thua. Nhường cho người khác phần hơn là một đặc điểm của mọi con đường tu tập. Thật ra thì có gì để được hay mất? Từ cái nhìn rốt ráo nhất thì chẳng có khác biệt mảy may nào giữa mất & được.”
~ Dilgo Khyentse Rinpoche
If you want to be a genuine follower of the Buddha, never retaliate when you are harmed. Always remember the four principles of positive training , which are: if someone abuses you, do not abuse him in return; if someone gets angry with you, do not get angry with him in return; if someone exposes your hidden faults, do not expose his in return; and if someone strikes you, do not strike him back.
If someone criticizes you, picking on your most sensitive points, or angrily insults you with the most offensive language, do not return like for like, no matter how difficult it is to bear. Practice patience, and never give way to anger. Take it positively, and use it as a chance to let go of your own pride. Practice generosity and compassion by giving the victory to others and being happy to lose. Allowing others to win is a characteristic of all Buddhist paths. In fact, what is there to be won or lost? From an absolute viewpoint, there is not the slightest difference between winning and losing.

Leave a Reply