Dilgo Khyentse Rinpoche | Đạo Sinh chuyển ngữ: Nỗ Lực Tịnh Hóa Bản Thân

“Không ai có thể lên đường thay cho quý vị. Quý vị phải tự đi. Dĩ nhiên quý vị không thể nào dứt trừ mọi lỗi lầm ngay tức khắc; chỉ có các bậc giác ngộ mới làm được như thế. Tuy nhiên, quý vị có thể tịnh hóa bản thân dần dần, giống như mặt trăng tỏa sáng sau khi hiện lên từ những lớp mây trùng điệp. Không có tội ác nào nghiêm trọng đến độ không thể sửa chữa. Kẻ giết người hàng loạt Angulimala đã phạm tội sát nhân đến 999 lần, nhưng đã trở thành một A-la-hán sau khi gặp đức Phật và tịnh hóa các ác nghiệp của mình nhờ vào sức mạnh của tín tâm. Bất kỳ phẩm tính nào cũng có thể phát triển nếu cố gắng đủ. Vì thế, nếu không có tín tâm hoặc không chịu nỗ lực thì cho dù đức Phật có hiện thân trước mặt đi nữa, quý vị cũng sẽ không bao giờ hoàn thiện được bản thân mình.” – Dilgo Khyentse Rinpoche | Đạo Sinh chuyển ngữ | Source: The Hundred Verses of Advice Shambhala Publications, Inc.

No one can travel the path for you. You must do it yourself. Of course you will not be able to eliminate all your faults at once. Only a buddha is perfect. But you can purify yourself little by little, like the moon emerging resplendent from a sea of clouds. No crime is so grave that it cannot be repaired. The serial killer Angulimala committed 999 murders, but he became an arhat after meeting the Buddha and purifying his misdeeds through the strength of his faith. Any quality can be developed with enough effort. But without having faith or making an effort, you will never perfect yourself, not even if the Buddha himself were to appear to you in person.

Leave a Reply