BHDHK: THÔNG TƯ Về việc sinh hoạt hàng tuần trên online

THÔNG TƯ Về việc sinh hoạt hàng tuần trên online.

THAM CHIẾU: Tinh thần cuộc họp của BHD HK ngày 16 tháng 4 năm 2010

Trước tình trạng SHELTER IN PLACE or SAFER AT HOME trong thời gian cơn đại dịch covid19 đang hoành hành. Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ đã mở cuộc họp để thảo luận vấn đề sinh hoạt online và đã đồng ý:

1. Với sự trợ giúp của các Ban Hướng Dẫn Miền, các Ban Huynh trưởng cố gắng tạo điều kiện để đơn vị sinh hoạt trên online hàng tuần như hệ thống học đường của các học khu từ nay cho đến khi học sinh đi học lại.
2. Để khuyến khích tinh thần sinh hoạt năng động trên online, Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ sẽ mở cuộc thi hàng tháng với một chủ đề cho mỗi tháng bắt đầu từ tháng năm (5) 2020 theo các chi tiết như sau:

Leave a Reply