LM Đặng San: Chút Niềm Tạ Ơn Lên Phật

Những nỗi đau thời thơ ấu với tôi, thật ghê hồn! Thời thơ ấu của tôi thật dị kỳ, phức tạp, như một bi kịch quá sức lạ lùng. Chẳng phải vì chiến tranh mịt mù trời đất từ những năm trước 1950 vùng Trung Du Bắc Việt, mà còn bao biến cố riêng tư…