THÔNG TƯ Về việc sinh hoạt hàng tuần trên online.


THAM CHIẾU: Tinh thần cuộc họp của BHD HK ngày 16 tháng 4 năm 2010

Trước tình trạng SHELTER IN PLACE or SAFER AT HOME trong thời gian cơn đại dịch covid19 đang hoành hành.

Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ đã mở cuộc họp để thảo luận vấn đề sinh hoạt online và đã đồng ý:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s