THÔNG TƯ Về việc sinh hoạt hàng tuần trên online.

THAM CHIẾU: Tinh thần cuộc họp của BHD HK ngày 16 tháng 4 năm 2010

Trước tình trạng SHELTER IN PLACE or SAFER AT HOME trong thời gian cơn đại dịch covid19 đang hoành hành.

Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ đã mở cuộc họp để thảo luận vấn đề sinh hoạt online và đã đồng ý:

Leave a Reply