Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Lá thư Trưởng Ban 2: Tiếp Tục Dâng Lời Cầu Nguyện Cho Nhân Loại Được An Lạc Trong Mùa Dịch Bệnh Covid-19


Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu đang trò chuyện với Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín (Ảnh: Sen Trắng) Mấy lời xin thưa của ST: Hôm nay, lại một lần nữa Sen Trắng nhận được thư Anh, chân thành và thắm thiết! Trên thực tế chúng ta hiểu được Covid-19 như một nghiệp quả cộng…