Edward Conze/Hạnh Viên (Việt dịch): Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ. Phần I: Phật Giáo Sơ Kỳ: Chương 4 – Năm Thiện Căn

Tỳ kheo Thích Hạnh Viên và Thi sĩ Viên Linh (Ảnh: Uyên Nguyên) Không có khối lượng nghiên cứu hay tư duy nào có thể mang lại hiểu biết đầy đủ về ba pháp ấn cùng những đối nghịch của chúng. Điều cần thiết là một sự chuyển mình toàn diện, sự tái sinh, về…